Tugiteenused

Meie koolis töötavad järgmised tugispetsialistid; eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja HEV koordinaator.

 

Eripedagoogi tööülesanded koolis:

 • määrata õpilase arengu- ja õpioskuste tase ning selgitada välja õpivajadus; 
 • nõustada klassi- ja aineõpetajaid sobilike õpetamismeetodite valikul; 
 • toetada õpilase tunnetusprotsesside ja õpioskuste arengut individuaal- või rühmatundides; 
 • viia läbi õpilase kõne ja keele arengut või matemaatilisi oskusi toetavaid rühmatunde;  
 • analüüsida õpilase arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust; 
 • hinnata vähemalt kord õppeaastas õpilasele rakendatud tugimeetme tulemuslikkust (tulemuste dokumenteerimine õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil), teha muudatusettepanekuid, vajadusel soovitada täiendavat uuringut või nõustamist kooliväliste spetsialistide juures; 
 • valmistada ette ja viia läbi õpiabirühma- või individuaaltunde õppeasutuses. 

 

Õpiabi eesmärk on toetada õpilase arengut võimaldamaks tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. 

 

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

 • kinnistatakse ainealaseid teadmisi;  
 • arendatakse kognitiivseid oskusi; 
 • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

 

Eripedagoog Helena Vaherlink opens on new page töötab koolimajas esmaspäevast neljapäevani.

 

 

Koolipsühholoogi töö eesmärk on laste, lastevanemate, õpetajate ja vajadusel kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine. 

 

Psühholoogi tööülesanded:

 • õpilaste esialgne hindamine õpiraskuste põhjuste välja selgitamiseks  –  testimine, intervjueerimine ja vaatlemine; 
 • erivajaduste väljaselgitamine; 
 • vajalike meetmete ja lahenduste väljatöötamine koostöös teiste spetsialistidega; 
 • õpilase toetamine vaimse tervise probleemide puhul; 
 • õpilaste toetamine erinevate murede ja suhteprobleemide korral; 
 • koolikiusamise ohvrite ja kiusajate nõustamine: 
 • õpilaste toetamine valikute ja otsuste tegemisel (kooli- ja kutsevalik). 

 

Koolipsühholoog Ave Metslink opens on new page töötab koolimajas esmaspäevast kolmapäevani.

 

 

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilaste sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine. 

 

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded:

 • kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega tegelemine; 
 • koolikohustuse eiramise, kiusamise, vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine; 
 • sotsiaalsete oskuste õpetamine; 
 • koostöö lapsevanemate, psühholoogi, eripedagoogi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel; 
 • koostöö koolivälise nõustamismeeskonna-, lastekaitse-, sotsiaalhoolekande-, korrakaitse- ja tervishoiusüsteemiga; 
 • koostöö laste ja perede osakonna tugispetsialistidega. 

 

Sotsiaalpedagoog Mirjam Tinnolink opens on new page töötab koolimajas teisipäevast reedeni.

 

HEV koordinaatori töö eesmärk on koordineerida HEV õpilaste võrgustikutööd koolis. 

HEV koordinaatori tööülesanded:

 • haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse/tugiteenuste kavandamine ja teostamine; 
 • määrab koostöös teiste tugispetsialistidega HEV õpilasele tugiteenused, lähtudes õpilase vajadustest, koolivälise nõustamiskomisjoni otsusest ning kooli võimalustest; 
 • koordineerib HEV õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmist; 
 • koordineerib vajadusel õpilasele individuaalse õppekava koostamist; 
 • vestleb lapsevanematega õpilase toetamise vajadusest ja võimalustest, sh tugiteenused, vajadusel kutsub kokku ümarlaua; 
 • nõustab ja juhendab õpetajaid, soovitab vajadusel õpetajatele HEV temaatikaga seotud koolitusi, koostöös juhtkonnaga korraldab õpetajatele HEV temaatikaga seotud koolitusi;
 • teeb eelnevate tegevuste juures koostööd teiste tugispetsialistide, kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate, valla ja teiste last toetavate ametiasutustega.

 

HEV-koordinaator Triinu Tammlink opens on new page töötab koolimajas esmaspäevast kolmapäevani ning reedeti.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 07.09.2023.